Články

 Sme dvojtriedna materská škola, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku 3 - 6 rokov, tiež deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Zriaďovateľom Materskej školy je Obec Kátov.

  Predprimárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským sa riadi Školským vzdelávacím programom „Hravo - zdravo s prírodou.“, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu. Profilácia školy sa zameriava na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí. 

   Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívame hru ako prostriedok na dosiahnutie vytýčených cieľov.  Edukačné aktivity prebiehajú zážitkovou formou. Spoločne vytvárame deťom čo najuspokojivejšie prostredie pre formovanie ich osobnosti a pre dosiahnutie takého stupňa ich rozvoja, aby sa mohli plnohodnotne zaradiť do ďalšieho vzdelávania v ZŠ.    

    Súčasťou MŠ je školská jedáleň, ktorá zabezpečuje kvalitné stravovanie detí a poskytuje deťom vyváženú zdravú stravu s dostatkom zdravých a výživných potravín (ovocie, zelenia, cereálie a pod.).

teacher reading to children hg clr

Pri nástupe do MŠ Vaše dieťa potrebuje.

Denný poriadok v našej MŠ